Незалежні автоексперти України — перевірка авто перед покупкою, автопідбір

TEST DRIVER ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ТМ «Test Driver», далі за текстом – «Виконавець», укласти Договір надання послуг дистанційним способом, тобто через сайт, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Виконавця https://testdriver.ua/ (далі -«Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Замовником пропозиції Виконавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Замовником замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Виконавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Послуги» – перевірки авто, надання звітів;

 

* «Інтернет-сайт» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Виконавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Замовник» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку послуг, визначених Замовником при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Виконавець зобов’язується надати Послугу, а Замовник зобов’язується оплатити і прийняти результати послуги на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж послуг в Інтернет-сайті, в тому числі:

– добровільний вибір Замовником послуг в Інтернет-сайті;

– самостійне оформлення Замовником заявки на Інтернет-сайті;

– оплата Замовником заявки, оформленого на Інтернет-сайті;

– надання послуги Замовникові на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Замовник має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлену на Сайті https://testdriver.ua/.

4.2. Кожна послуга може бути надана ​​один раз при кожному замовленні.

4.3. Якщо послуга не може бути надана, Виконавець сповіщає про це замовника (по телефону або через електронну пошту).

Порядок оплати замовлення через платіжну систему LiqPay

5.1. Оплата здійснюється відразу після складання та відправки заявки.

5.2. Оплата проводится в безготівковій формі.

5.3. Якщо оплата не надходить, послуга не надається.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка послуг, замовлених на Інтернет-сайті, здійснюється через електронну пошту.

Права та обов’язки сторін

7.1. Виконавець має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Замовником умов цього договору.

7.2. Замовник зобов’язаний:

– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Замовник має право:

– оформити замовлення на Інтернет-сайті;

– оформити електронний договір;

– вимагати від Виконавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за:

– за зміст і правдивість інформації, наданої Замовником при оформленні замовлення;

– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

– за протиправні незаконні дії, здійснені Замовником за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Замовником своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Замовник, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-сайт залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://testdriver.ua/

9.2. Інтернет-сайт створений для організації дистанційного способу продажу послуг через Інтернет.

9.3. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Замовник надає Виконавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Замовником оформленого на Інтернет-сайті замовлення означає повну згоду Замовника з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Інтернет-сайту для попереднього перегляду послуг, а також для оформлення замовлення для Замовника є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Замовником є конфіденційною. Інтернет-сайт використовує інформацію про Замовника виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Замовнику, доставки послуг, здійснення взаєморозрахунків та іншого.

Порядок повернення коштів

10.1. Якщо Виконавець не може надати послугу, кошти повертаються Замовнику.

10.2. Повернення коштів проводиться згідно чинного законодавства України.

10.3. Повернення коштів Замовнику проводиться за рахунок Замовника.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки результатів послуги або після повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.